LEARN?? WRITING??

posted on 22 Nov 2009 19:58 by yuuhou

การเขียนบทภาพยนตร์

บทภายนตร์จะคล้ายกับวรรณกรรม คือ บอกว่ากำลังทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ต่างกันที่ บทภาพยนตร์ต้องสื่อความหมายออกมาเป็นภาพ (เขียนบรรยายตัวอักษรให้ออกมาเป็นภาพ) เขียนอธิบายรายละเอียดเรื่องราว เมื่อได้โครสร้างที่ชัดเจนแล้วจึงอธิบายเป็นฉากๆ ลงรายละเอียดปลีกย่อย ใส่สถานะการณ์ เวลา ตัวละคร สถานที่ (อาจจะมีมุมกล้องด้วย) บทภาพยนตร์จึงเป็นการเตรียมการสร้างภาพยนตร์ และให้นักแสดง แสดงโดยเฉพาะ

 

บทภาพยนตร์ที่ดี

- มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำรูปแบบ สนุก น่าติดตาม ไสมารถคาดเดาได้

- เป็นopen form เปิดโอกาสให้ผู้ชมคิดตามด้วยตัวเอง ไม่ไปเร่งหรือบีบคั้นคนดู

- เป็นมิตรกับคนดู เพราะคนดูคือมนุษย์ หน้าที่ของบทคือยกระดับจิตใจขึ้น

- เชื่อมโยงกับผู้ชม ให้ผู้ชมเข้าใจชีวิตมากขึ้น

 

เขียน...

- การเว้นวรรค (สรางความเข้าใจ หรือจัดลำดับ)

- ย่อหน้า (การเริ่มใหม่ ฉากใหม่ ตอนใหม่)

- Plot การวางโครเรื่อง แนวเรื่อง (เห็นเค้าโครง) (ใคร, ทำอะไร, ที่ไหน, อย่างไร, เพื่ออะไร)

 

เรื่อง...

- เริ่มต้นเรื่อง เปิดเรื่อง (opening) การให้ข้อมูลกับคนอ่าน แนะนำตัวละคร บอกตัวละคร สถานที่ ช่วงเวลา

- การดำเนินเรื่อง การที่ตัวละครดำเนินการทำอะไร (การพเชิญหน้า)

- มีการขัดแย้ง ทำให้เกิดclimax

edit @ 22 Nov 2009 20:42:18 by HoshiZora

Comment

Comment:

Tweet